BORANG PERMOHONAN EMAIL UMSKAL (APPLICATION FOR UMSKAL EMAIL)

Catatan (Remarks):
Nama yang dipilih hendaklah diisi pada petak yang disediakan dan tidak boleh melebihi 10 aksara.
(The chosen name must be filled in the box provided and may not exceed 10 characters.)
Pihak JTMK berhak membuat pindaan kepada nama yang dipilih sekiranya tidak bersesuaian atau menimbulkan masalah.
(JTMK is entitled to make amendments to the chosen name if it is inappropriate or may cause problems.)
Pengguna emel adalah tertakluk kepada POLISI Penggunaan Emel Universiti Malaysia Sabah.
(Users are subject to the POLICY of Email Usage Universiti Malaysia Sabah.)
Pekerja Kontrak, Sementara dan Sambilan boleh memohon dengan syarat mempunyai Surat Sokongan daripada J/F/P/I/U masing-masing.
(Contract, Temporary and Part-time Staff may apply by providing a Letter of Support from the J/F/P/I/U respectively.)

PENDAFTARAN (APPLICATION)
Baru (New) Lupa Kata Laluan (Forgot password)
ALAMAT EMEL (EMAIL ADDRESS)
Contoh (e.g): firstname.lastname@ums.edu.my / firstnamelastname@ums.edu.my
ID Emel-Pilihan 1 (Email ID-Option 1)
ID Emel-Pilihan 2 (Email ID-Option 2)
ID Emel-Pilihan 3 (Email ID-Option 3)
MAKLUMAT KAKITANGAN (STAFF INFORMATION)
Nama (Name)
No. Kad Pengenalan / Passport (Identification Card No./ Passport) Contoh (e.g): 900305155010
No. Kad Pekerja (Staff ID No.) Contoh (e.g): 151011-03777
Jawatan & Gred (Position & Gred)
Fakulti/Pusat/Bahagian/Pejabat (Faculty/Centre/Department/Office)
Taraf Jawatan (Status of Position) Tetap (Permanent) Sementara (Temporary) Kontrak (Contract) Sambilan (Part-time)
Telefon Bimbit (Handphone No)
Emel Alternatif-untuk notifikasi (Alternative Email-for notification)
Surat Sokongan (Letter of Support)